Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.galeriamosina.pl

Galeria Sztuki w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Internetowa Galerii Sztuki w Mosinie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie działają podstawowe przyciski/ skróty związane z daną przeglądarką. TAB, Strzałki. Galeria Sztuki w Mosinie jest częściowo zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA. Częściowa zgodność oznacza, że ​​niektóre części treści nie są w pełni zgodne ze standardem dostępności. Na stronie widoczne są formaty plików typu .PDF, które w przyszłości zostaną zastąpione wersją elektroniczną html. Obecnie Galeria Sztuki w Mosinie pracuje na jeszcze lepszym dostosowaniu strony dla niepełnosprawnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Stachowiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505225181. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Jedno wejście dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście - bez możliwości wejścia dla osób niepełnosprawnych (schody). 2. Dostępność do obszarów zlokalizowanych na parterze - szerokie korytarz umożliwiające osobom na wózku. Schody prowadzące na piętro nie są przystosowane dla niepełnosprawnych - związane jest to m.in. dużą inwestycją potrzebną na przebudowę zabytkowego budynku. Wymaga pozwolenia konserwatora - 2075/ decyzja z dnia 24.02.1986r. 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 4. Parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się w ok. 50 m - na PL. 20 Października (centrum miasta - rynek w Mosinie). 5. W galerii dopuszczalna jest wizyta odwiedzającego z psem asystującym. 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dodatkowe uwagi dotyczące dostępności:

  • Naszym celem jest zapewnienie poziomu WCAG 2.1 Level AAA. Obecnie według mocy poziom WCAG 2.1 posiadamy WCAG 2.1 AA https://validator.utilitia.pl/new_report_general/60142490bd1983225a000115/
  • Informacje zwrotne: Czekamy na Twoją opinię o dostępności Galerii Sztuki w Mosinie.
  • Daj nam znać, jeśli napotkasz bariery dostępności w Galerii Sztuki w Mosinie: Telefon: +48 505 225 181 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Adres dla zwiedzających: ul. Niezłomnych 1, 62-050 Mosina

Specyfikacja techniczna:

  • Dostępność Galerii Sztuki w Mosinie opiera się na następujących technologiach do pracy z daną kombinacją przeglądarki internetowej i wszelkich technologii pomocniczych lub wtyczek zainstalowanych na Twoim komputerze: HTML CSS Technologie te są wykorzystywane pod kątem zgodności ze stosowanymi standardami dostępności.