WYSTAWY

SALON POETYCKI

SPOTKANIA Z AKTORAMI

BEZ ZASIĘGU

WARSZTATY

 

 

 REGULAMIN  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

„CIEKAWE MIEJSCA GMINY MOSINA”

 

PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Ciekawe miejsca Gminy Mosina” jest Galeria Sztuki w Mosinie. Patronat nad konkursem objął Burmistrza Gminy Mosina.

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

3. Cele konkursu:

3.1. Promocja Miasta i Gminy Mosina.

3.2. Popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego terenów Mosiny i okolicy.

3.3. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3.4. Propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy.

3.5. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, spostrzegawczości, pozytywnego stosunku do walorów przyrody oraz piękna naszego otoczenia.

3.6. Popularyzowanie twórczości młodych artystów – amatorów fotografów.

3.7. Wzbogacenie zasobów ikonograficznych Galerii Historycznej.

   

UWAGI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE  PRAC

1. Każdy uczestnik konkursu proszony jest o nadesłanie jednej pracy fotograficznej w formacie 21x30 lub 30x40 cm wykonanej metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać ciekawe miejsca w Gminie Mosina.

2. Dopuszcza się:

       2.1. Konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.

       2.2. Korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

3. Nie będą akceptowane prace, w których:

       3.1. Jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej.

       3.2. Powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej.

5. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.

                                   

ZASADY UDZIAŁU – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1.1. Młodzież szkół podstawowych.

1.2. Młodzież szkół ponadpodstawowych.

1.3. Pozostali mieszkańcy bez ograniczeń wiekowych.

2. Uczestnik biorący udział w konkursie:

     2.1. Każdą swoją pracę (zdjęcie) opisuje na odwrocie tylko GODŁEM.

     2.2. W odrębnej (mniejszej) kopercie podaje: imię, nazwisko, szkołę, tytuł pracy, kategorię wiekową.

2.3. Koperta z w/w załączonymi dokumentami musi być zaklejona i opatrzona tym samym godłem, co koperta ze zdjęciem i umieszczona razem w kopercie ze zdjęciem.

     2.4. Uczestnicy proszeni są o podanie numeru telefonu, adresu e-mail bądź adresu pocztowego. 

     2.5. W tej kopercie powinny być również wypełnione załączniki nr 1, 2 oraz klauzula:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego Ciekawe miejsca Gminy Mosina w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa do nich na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).”

3. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

4. Materiały konkursowe w zamkniętej kopercie z napisem Konkurs „Ciekawe miejsca Gminy Mosina” i opisane godłem należy wysłać jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora: Galeria Sztuki (Galeria na Piętrze), 62-050 Mosina, ul. Niezłomnych 1.

 

Prace konkursowe prosimy nadsyłać do dnia 15.04.2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej – dokładny termin zostanie podany w „Informatorze Mosińskim”, na portalu społecznościowym Facebook - Galeria Sztuki oraz na stronie internetowej Galerii Sztuki www.galeriamosina.pl.

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wyżej wymienionych wymogów.

6. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wykluczonych.

7. Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej.

                           

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Do oceny prac konkursowych zostanie powołana Komisja.

2. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac:

2.1. Spełnienie wymogów formalnych.

2.2. Wpisanie się w tematykę konkursu.

2.3. Powiązanie tematyki zdjęcia z Miastem i Gminą Mosina.

2.4. Ekspresja emocji zawartych w obrazie.

2.5. Samodzielność, pomysłowość i oryginalność zdjęcia.

2.6. Estetyka wykonania pracy.

 

NAGRODY                              

1. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane przez Komisję 3 nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz dyplomy.

1.1. Młodzież szkół podstawowych od 10 – 15 lat.

1.2. Młodzież szkół ponadpodstawowych od 16 – 26 lat.

1.3. Pozostali mieszkańcy bez ograniczeń wiekowych.

2. Dopuszcza się również przyznanie 3 wyróżnień.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

4. Zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych autorów zostaną opublikowane w „Informatorze Mosińskim” oraz na stronie Galerii Sztuki www.galeriamosina.pl, a także na stronie portalu Facebook Galerii Sztuki.

  

                                               

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Data związana z rozstrzygnięciem konkursu zostanie podana do wiadomości w „Informatorze Mosińskim” oraz na stronie Galerii Sztuki www.galeriamosina.pl/index.php/pl/ oraz Facebook -Galeria Sztuki.

2. Komisja konkursowa może nie przyznać I miejsca bez podania przyczyny.

3. Prace laureatów oraz najciekawsze zdjęcia przedstawiające zakątki Gminy Mosina zostaną wystawione podczas corocznej lokalnej imprezy „Szeroko na Wąskiej”, która odbywa się w miesiącu sierpniu.

 

Instruktor Galerii na Piętrze: Małgorzata Kubiak

Mosina, 31 stycznia 2019 roku

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

uczestnika konkursu fotograficznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Mosina

pt.: „Ciekawe miejsca Gminy Mosina”

Imię i nazwisko .................................................................................................................

Adres zamieszkania ...........................................................................................................

Data urodzenia ..................................................................................................................

Telefon .......................................... e-mail .........................................................................

Oświadczam, że jestem autorem prac, które zgłaszam do konkursu oraz posiadam do nich pełne prawa autorskie. Akceptację warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz udzielam na rzecz Miasta i Gminy Mosina na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, o której mowa w Regulaminie konkursu.

...................................... .................................................................

Podpis uczestnika konkursu/Podpis rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu* (*dot. osób niepełnoletnich)

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Galerię Sztuki w Mosinie w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs udzielam na rzecz Galerii Sztuki w Mosinie na czas nieoznaczony, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji zgodnie z regulaminem

……………………………………….

(Imię i nazwisko)

……………………………………….

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego*)

*dot. osób niepełnoletnich

 

 -----

Zdjęcie: Galeria Sztuki w Mosinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".